Vedtatt på representantskapsmøtet 29. mars 2011

STATUTTER FOR HASLUMSETER KAPELL

I. EIERFORHOLD

§ 1.

Som eiere av Haslumseter kapell står følgende 15 menigheter Bryn, Grinilund, Haslum, Helgerud,

Høvik, Jar, Lommedalen, Ris, Røa, Skøyen, Snarøya, Tanum, Ullern, Uranienborg og Østerås.

Eierforholdet for de menigheter som er ovenfor nevnt, består så lenge den enkelte menighet ser seg

tjent med å delta aktivt i kapellets drift, og bortfaller såfremt menigheten etter 3 år ikke har

oppnevnt kapellutvalg, jfr. § 13.

Som medinteressenter står Skiforeningen og Oslo og Omegn Turistforening.

§ 2.

I kirkelig administrativt henseende skal Haslumseter kapell være tilknyttet den menighet som

kapellet til enhver tid sokner til, for tiden Haslum menighet.

II. BASIS OG FORMÅL

§ 3.

Haslumseter kapell og den virksomhet som knytter seg til stedet, skal drives i overensstemmelse

med nærværende statutter og Den norske kirkes tro og bekjennelse.

§ 4.

Haslumseterkapell, som er vigslet til kirkelig bruk, skal først og fremst brukes til gudstjenester på

søn- og helligdager, men kan også i den grad det er mulig, brukes til andre aktiviteter i

menighetenes arbeid.

III. ORGANISASJON

§ 5.

Ansvarlig for Haslumseter kapell er styret og representantskapet.

IV. STYRET

§ 6.

Styret velges av representantskapet og består av 6 valgte medlemmer med 3 varamedlemmer.

Styremedlemmene velges for 3 år av gangen. Hvert år går 2 medlemmer ut av styret. Et medlem

som går ut kan gjenvelges.

Varamedlemmene velges ved eget valg for 1 år av gangen, de kan gjenvelges.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens

stemme avgjørende.

Haslumseter kapell forpliktes ved underskrift av styrelederen (eller i

dennes fravær, styrets nestleder), sammen med ett av styremedlemmene.

§ 7.

Det påligger styret å:

a. velge leder, nestleder, sekretær og kasserer for 1 år av gangen.

b. foreslå kandidater til hvert styrevalg i representantskapet.

c. legge frem på representantskapet i mars: Årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår

og budsjett for inneværende driftsår.

d. ha ansvar for vedlikeholdet av kapellet, forestå utbedringsarbeider etc.

e. påse at stedet blir brukt etter sitt formål.

f. sørge for talere og organister til gudstjenestene.

g. ha ansvar for driften, herunder utleie.

h. utnevne husmor/husfar-team og å organisere kapellvakter.

Når det gjelder punktene f, g og h kan disse oppgavene delegeres til enkeltpersoner og/eller

organisasjoner som er ansvarlig overfor styret.

§ 8.

Det påligger styrets leder å:

a. sende møteinnkalling med saksliste til styremedlemmene.

b. forberede sakene til møtet.

c. lede forhandlingene og sørge for at det blir ført møteprotokoll der alle beslutninger blir

innført.

V. REPRESENTANTSKAPET

§ 9.

Hver menighet og forening som er nevnt i §1 oppnevner maksimalt 4 medlemmer til

representantskapet. Oppnevningen gjelder for 4 år av gangen og kan fornyes. Funksjonstiden faller

sammen med menighetsrådenes. Et av medlemmene bør være menighetsrådsmedlem.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av menighetene er representert.

§ 10.

Det påligger representantskapet å:

a. velge ordfører og varaordfører for 4 år av gangen. Funksjonstiden faller sammen med

menighetsrådenes.

b. velge styremedlemmer etter forslag fra styret eller etter forslag fremkommet på

representantskapsmøtet (se § 7 b).

c. velge revisor og vararevisor for 1 år av gangen. De kan gjenvelges.

d. gjennomgå og godkjenne årsmeldingen (se § 7 c).

e. gjennomgå og godkjenne årsregnskapet (se § 7).

f. gjennomgå og godkjenne budsjettet (se § 7).

g. oversende eiermenighetene årsmelding, regnskap og budsjett til orientering.

h. behandle saker oversendt av styret. Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet

må være styret i hende fire uker før representantskapsmøtet.

i. påse at statuttene blir overholdt.

j. vedta eventuelle endringer i statuttene (se § 15).

§ 11.

Det påligger ordfører i representantskapet å:

a. sende møteinnkalling med saksliste til representantskapsmedlemmene senest fire uker før

representantskapsmøtet.

b. forberede sakene til møtet.

c. lede forhandlingene og sørge for at det blir ført møteprotokoll der alle beslutninger blir

innført.

§ 12.

Ordinært skal det holdes to representantskapsmøter, fortrinnsvis i mars og september hvert år.

a. I mars finner valgene sted og årsmelding, regnskap og budsjett blir behandlet (se

§ 7 c).

b. I september på Haslumseter blir spesielt bygning og eiendeler besiktiget.

Ekstraordinært representantskapsmøte holdes når ordføreren finner det påkrevd eller når styret eller

minst ¼ av representantskapsmedlemmene forlanger det.

 

VI. KAPELLUTVALGENE

§ 13.

De representanter som menighetsrådet oppnevner til representantskapet, danner menighetens

kapellutvalg.

§ 14.

Det påligger kapellutvalget å:

a. møte frem på representantskapsmøtene.

b. være kontaktledd mellom menigheten og Haslumseter kapell.

c. være behjelpelig når det settes i gang aksjoner/dugnader til beste for kapellet.

VII. ENDRINGER AV STATUTTENE

§ 15.

Representantskapet kan vedta endringer i statuttene. Den nye ordlyden må være forelagt styre,

representantskapets medlemmer og menighetsrådene til uttalelse minst 3 måneder før det voteres i

saken. Endringer i statuttene krever minst 2/3 flertall blant de fremmøtte representantskapsmedlemmene.