HISTORIE
Kapellets historie igjennom snart 60 år
Del 2

Økonomi
Etter at arkitekt Magnus Poulssons forslag og tegninger i store trekk bel godkjent, ble det i 1950 innhentet et uforbindtlig tilbud på kapellet ferdig oppsatt. Tilbudet lød på kr. 270.000,-. De aktiva man hadde var:

  • Feste av kapelltomt på Haslumsetervollen
  • Tegninger til kapellet
  • Kr. 35.000,- på bankkonto

Etter at arbeidet i 1949 var tatt opp igjen, basert på en ny organisasjonsform, gikk man inn for å skaffe ytterligere midler. Av det tiltak som ble satt i verk nevnes:

  • Trykking av brosjyrer
  • Henvendelse til firmaer og enkeltpersoner om bidrag i brevs form
  • Kollekter og ofringer i møter og kirker
  • Utsendelse av gave-kalendere
  • Søknader om bidrag fra Oslo og Bærum kommuner


Status
I 1959 hadde styret til disposisjon 67.700,- kr. Styret undertegnet i mars 1959 kontrakt med brukseier Chr. Wisbech fra Aurskog, omfattende tilskjæring og opplafting av kapellet på hans eiendom. Kontraktsummen var på 255.000,- kr. Formannen, dir. Lars Ringdal, garanterte personlig for restbeløpet i håp om bevilgninger fra Bærum og Oslo kommuner. I september 1960 kom de første bidrag fra disse kommunene på tilsammen 125.000,- kr. Et prinsipp som tidlig kom inn i bildet var at kapellet skulle bygges uten gjeld. En pen tanke, men prisstigninger på materialer og i arbeidslønninger gjorde at man tilslutt måtte forlate dette prinsipp.

I 1964 gikk styret og St.Georgs-Gildene i Oslo og omegn sammen om en ny kampanje med andelsbrev à kr.10,- og kr.500,-, samt salg av refleksbrikker. Denne kampanjen innbrakte ca. 50.000,- kr.

Bygging
I 1966 ga Bærum og Oslo kommuner tilsagn om tilleggsbevilgninger på tilsammen 75.000,- kr., og det ble gitt grønt lys for reising av kapellet på Haslumsetervollen. Transport av tømmeret bød på forskjellige problemer, blant annet forsterkninger av skogsveien og omlastinger. Dette førte til et større tillegg i beregnede omkostninger. I tillegg kom også sprengning av kjeller under kjøkkenet beregnet på garderober, slik at man måtte ta opp en del lån for at kapellet og peisestuen skulle presentere seg så ferdig som mulig til innvielsen 21. september 1969.

Det ovennevnte styret kunne ved grunnsteinnedleggelsen 22. oktober 1967 og ved innvielsen 21. september 2 år etterpå se tilbake på en energisk og oppofrende innsats. At det tok så mange år å reise dette kapellet har mange årsaker. Opprinnelig tenkte man et mindre kapell, men ble så fascinert av arkitekt Magnus Poulssons utkast. Selv betraktet han dette som et av sine beste arbeider og det er forståelig at kapellet av mange betegnes som "Skogkatedralen".

Beliggenheten var nok også et noe hemmende moment for en større oppslutning om foretagende. I etterkant har de store nye boligområdene som etterhvert kom i Bærum og Oslo Vest og tendensen til større spredning av trafikken i marka, vist at Haslumsetervollen var et heldig valg.

Innvielsen
Peisestuen ble innviet av prost Kaare H. Skolerud 9. februar 1969, og ble benytte til sportsandakter og servering på søndagene. Vigslingen av selve kapellet ble foretatt av biskop, dr.teol. Fridtjov Birkeli søndag 21. september 1969. Ved vigslingsgudstjenesten ble han assistert av:
prost Kåre Heftye Skolerud, Høvik
sokneprest Gustav Kamstrup Høyem, Jar
feltprost Erling Ulltveit, Ullern
sokneprest Einar Gløersen, Røa
sokneprest Thorvald Storesund, Haslum
res.kapellan Eirik Guldvog, Eik
kallskapellan Gustav Lundby, Haslum
I det fine høstværet ble dette en høytidsdag for de ca 600 som hadde møtt frem.