Histore Del 4

Dugnadsarbeidet
Det frivillige dugnadsarbeidet på Halsumseter antar dimensjoner som ingen har full oversikt over. Predikanter, organister og husmor/husfar-teamet utfører tjenesten på frivillig basis. Det samme gjør styret og representantskapsmedlemmer som møter til dugnad to lørdager i mai/juni hvert år. På disse dagene utføres mange slags oppgaver, fra vedhogst med diverse motorisert redskap, hovedrengjøring på kjøkken, vinduspuss i hele bygningen, til diverse småreparasjoner.

I tillegg til disse dugnadsdagene har styremedlemmer og teammedlemmer gjennom 30 år gjort en utrolig innsats med arbeidsoppgaver som plutselig har dukket opp. Det kan være varer som må bæres opp, utsyr som må sees over, eller småreparasjoner som må utføres før kapellvakten kommer. Helt fra byggeperioden har det frivillige arbeidet stått sentralt på Haslumseter. Dugnadsånden hos de magne frivillige bærer driften av kapellet. Man kommer ikke utenom at innsatsen de første årene, da driften var adskillig mer tungvint, har vært imponerende.

Økonomi i dag
Haslumseter har i alle år fått økonomisk støtte fra Bærum Kommune. I tillegg har menighetene ved kirkeofringer og andre bidrag trofast støttet driften, men inntektene fra driften på Haslumseter, dvs. kollekt, kafeteriasalg og overnatting, utgjør nesten like mye. Takket være den støtte kapellet får er virksomheten preget av en sunn økonomi. Det er derfor mulig i rimelig grad å vedlikeholde stedet og over tid også foreta nyinvesteringer.

Planer for fremtiden
Haslumseter skal også i årene som kommer først og fremst være et gudstjenestested i Bærumsmarka. Selv om besøketstallet varierer og snøfattige vintre har skapt problemer, har kapellet forlengst vist sin berettigelse. Men funksjonen som eiermenighetenes overnattingssted i helgene skal ivaretaes og utvikles. Det betyr at Haslumseter må ytterligere opprustes til et lettdrevet, praktisk og ikke minst sikkert overnattingssted.
Sanitærforholdene i kjelleren har blitt betydelig bedret, det har kommet vannklosetter i kjelleren.
Bildet øverst til venstre er tatt på Halsumseterdagen 24. september 2000 og viser at arbeidet med å bytte taket er i full gang. Det var gamelt, lekk og modent for utskiftning. Arbeidet ble ferdigstilt i november, og kapellet fremstår nå med nytt flott tak, som du kan se på det nederste bildet.


Internett
"HASLUMSETER PÅ NETT" er et resultat av atter en dugnadsinnsats. Plutselige innfall kan føre til så mangt, blant annet disse sidene. Disse vil bli videreutviklet i takt med kapellet og vi skal følge det videre inn i frmtiden.
Mye av informasjonen er relativt fast, men vi vil prøve å oppdatere det som trenger oppdatering. Nytt innhold kommer fortløpende så stikk innom igjen, og fortell det også til venner og bekjente.
Det jobbes for tiden med å få webkamera opp i drift igjen. Dette kommer forhåpentligvis i løpet av sommeren 2008.